1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bonbonnina. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Bonbonnina. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar toe.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Bonbonnina erkend.
1.4 Bonbonnina garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Aanbiedingen/offertes

2.1 Aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
2.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.3. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
2.4. Elk aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief vermelding percentage BTW;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Bonbonnina de prijs garandeert;
2.5 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt Bonbonnina zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
2.6 Mondelinge toezeggingen verbinden Bonbonnina slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.7 Aanbiedingen van Bonbonnina gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.8 Bonbonnina kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.9 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

3. Bestellingen

3.1 Bestellingen dienen minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de gewenste leverdatum te worden gedaan. Bij bestellingen van meer dan 100 stuks bonbons of andere chocoladeproducten, zoals holgoed of maatwerk, dient u uw bestelling minimaal 30 werkdagen van te voren te plaatsen.
3.2 Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Bonbonnina is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten.
3.3 Bonbonnina is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen.
3.4 Bonbonnina zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de ontvangst en uitvoering van de bestelling van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot het leveren van diensten.

4. Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tussen Bonbonnina en een klant komt tot stand op het moment van aanvaarding van de aanbieding door de klant en nadat een bestelling door Bonbonnina op haalbaarheid is beoordeeld.
4.2 Bonbonnina stuurt de klant een bevestiging van de ontvangst van de bestelling per e-mail.
4.3 Bonbonnina behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
4.4 Bonbonnina behoudt zich het recht voor, om binnen de wettelijke kaders, de kredietwaardigheid van een klant te controleren voordat zij tot productie van het bestelde overgaat of de overeengekomen dienst levert.

5. Verzending & Verzendkosten

5.1 Verzendmogelijkheden:
5.1.1 Per post. Voor onze leveringen per post maken wij gebruik van PostNL. De kosten voor het verpakken en verzenden van uw bestelling worden door Bonbonnina in rekening gebracht. Houdt u er rekening mee dat er op zaterdag en zondag geen post verzonden wordt en dat op zondag en maandag niet wordt bezorgd. In principe ontvangt u de bestelling een dag na verzending; wij kunnen dit echter niet garanderen.
5.1.2 Bezorging door Bonbonnina. Indien gewenst, bezorgen wij uw bestelling op het door u opgegeven adres. Bestellingen boven € 50,00 per bestelling worden in de regio Bollenstreek gratis bij u bezorgd. In alle overige gevallen berekenen wij bezorgkosten van € 0,19 per kilometer berekend met de routeplanner van de ANWB over het snelste traject.
5.1.3 Afhalen. Bestelde artikelen kunt u, in overeenstemming met Bonbonnina, zelf komen afhalen of laten afhalen in Voorhout of Lisse.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Bonbonnina bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de verzending vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
5.3 Wij leveren in principe niet op zon- en feestdagen, Koningsdag, oudejaarsdag en 24 december, tenzij anders overeengekomen.
5.4 In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de producten niet af te leveren.
5.5 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Bonbonnina heeft opgegeven. Bonbonnina is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen.

6. Prijzen

6.1 Alle prijzen op de website en in offertes zijn in Euro’s en exclusief BTW.
6.2 Prijzen worden binnen de looptijd van een gedane aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
6.3 Alle prijzen op de website en in offertes zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Zakelijke klanten. Bij opdrachtverlening dient 50% van het totale overeengekomen bedrag te worden aanbetaald. Zodra dit bedrag op onze rekening is bijgeschreven, starten wij met de werkzaamheden. Na levering van de producten wordt de resterende 50% van het totale bedrag gefactureerd welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan op de in de factuur genoemde rekening.
7.2 Consumenten. Bestellingen dienen vooruit te worden betaald. Bij de opdrachtbevestiging van Bonbonnina ontvangt u het rekeningnummer waarop het openstaande bedrag kan worden overgemaakt. Betaling kan ook plaatsvinden op het moment van levering. Producten die niet zijn betaald voorafgaand aan of bij de levering worden niet bezorgd.
7.3 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bonbonnina te melden.

8. Zichttermijn / Herroepingsrecht

8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan Bonbonnina heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Bonbonnina. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Bonbonnina er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
8.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Dit omvat producten die snel kunnen bederven of verouderen, zoals chocolade en andere food-producten;
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de klant, zijn begonnen binnen de termijn van 7 werkdagen.

9. Gegevensbeheer

9.1 Indien u een bestelling plaatst bij Bonbonnina, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bonbonnina. Bonbonnina houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
9.2 Bonbonnina respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
9.3 Bonbonnina kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

10. Garantie & Klachtenregeling

10.1 Bonbonnina garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
10.2 Bonbonnina is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
10.3 Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld aan info@bonbonnina.nl, onder vermelding van alle relevante gegevens en met een volledige en duidelijke omschrijving van de klacht.
10.4 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren op zichtbare gebreken. Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient de afnemer deze gebreken (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bonbonnina) onmiddellijk schriftelijk te melden aan Bonbonnina. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen direct na levering doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan Bonbonnina.
10.5 Minimale afwijkingen met betrekking tot het gewicht, de kleur en de vorm van de geleverde producten zijn inherent aan de aard van de producten die Bonbonnina levert. Afwijkingen, binnen de voor de desbetreffende producten geldende specificaties, leiden dan ook niet tot een (toerekenbare) tekortkoming van Bonbonnina en geven geen recht op vervanging en/of creditering van de prijs.
10.6 De garantie geldt niet indien:
• de afnemer jegens Bonbonnina in gebreke is;
• het gebrek of de schade aan de producten een gevolg is van een onjuiste behandeling van de producten door de klant. Onder een onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: gebruik of opslag van de producten op een wijze die niet in overeenstemming is met de voor de desbetreffende (bederfelijke) producten gebruikelijke voorschriften.
10.7 Indien klachten van de afnemer door Bonbonnina gegrond worden bevonden, zal Bonbonnina naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bonbonnina en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Bonbonnina) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bonbonnina gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Bonbonnina voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
10.8 Ook indien de klant tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gedane bestellingen bestaan.
10.9 De klant is verplicht het product waarop de klacht betrekking heeft te retourneren aan Bonbonnina. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
10.10. Bij Bonbonnina ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bonbonnina binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
10.11. De klant dient Bonbonnina in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11. Overmacht

11.1 Bonbonnina is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Bonbonnina alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Bonbonnina behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bonbonnina gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Bonbonnina bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Bonbonnina is ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad jegens haar klant uitsluitend aansprakelijk indien en voor zover de schade door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van het schadeveroorzakende product.
12.2. Bonbonnina is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Bonbonnina ten opzichte van de consument beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
12.3. Bonbonnina is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie.

13. Geschillen

Op overeenkomsten tussen Bonbonnina en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Leuke weetjes en informatie over chocolade? Schrijf je in voor de Choco Info nieuwsbrief!