Skip to main content

Telefoonnummer: +31(0)6 387 126 54
E-mailadres: info@bonbonnina.nl
Kvk-nummer: 62652354
Versie geldig vanaf 29 december 2020

1 Definities

 1. Opdrachtnemer: Bonbonnina, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62652354.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens Opdracht diensten worden verleend/ werkzaamheden worden uitgevoerd of zaken worden geleverd en die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tenzij nadrukkelijk is aangegeven dat Opdrachtgever een Consument is, dus een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Overeenkomst: de tussen Bonbonnina en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.
 4. Partijen: Bonbonnina en Opdrachtgever.

2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Bonbonnina en Opdrachtgever waarop Bonbonnina deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van door Bonbonnina in het kader van een Opdracht ingeschakelde derden.
 3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen in stand. Opdrachtgever en Bonbonnina zullen in dat geval in overleg treden teneinde (een) nieuw(e) bepaling(en) ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen.
 5. Indien Bonbonnina niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bonbonnina in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3 Offertes, aanbiedingen en prijzen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Bonbonnina zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan Bonbonnina heeft verstrekt.
 3. Bonbonnina kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.
 4. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Voor Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (Consument) worden de prijzen inclusief BTW vermeld.
 5. Bonbonnina is, voor Opdrachtgever die handelt in het kader van beroep of bedrijf, gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving. Bonbonnina is daarnaast gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging haar oorzaak vindt in kostprijsbepalende factoren die bij aanvang van de Overeenkomst niet te voorzien waren.
 6. Bonbonnina is, voor Opdrachtgever die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf, dus voor een Consument, gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving. Andere prijsverhogingen die zijn ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst, doch voor de oplevering, mogen ook aan Opdrachtgever worden doorberekend, maar indien dit gebeurt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. Reeds uitgevoerde werkzaamheden zullen tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief worden afgerekend. Bonbonnina heeft het recht de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever heeft aangegeven met de prijsverhoging akkoord te gaan. Ontbinding op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op schadevergoeding.
 7. Bonbonnina behoudt zich het intellectuele eigendom voor van alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. De Opdrachtgever dient deze op eerste verzoek van Bonbonnina aan hem te retourneren. Aan Opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke toestemming van Bonbonnina, niet toegestaan het betreffende ontwerp zelf uit te voeren of te laten voeren.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bonbonnina niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

4 Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de Overeenkomst blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 2. Bestellingen van producten dienen minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de gewenste leverdatum te worden gedaan. Bij bestellingen van meer dan 100 stuks bonbons of andere chocoladeproducten, zoals holgoed of maatwerk, dient een bestelling minimaal 30 werkdagen van te voren geplaatst te worden.
 3. Een overeenkomst tussen Bonbonnina en een opdrachtgever komt tot stand na aanvaarding van de aanbieding door de Opdrachtgever en na acceptatie door Bonbonnina.
 4. Bonbonnina stuurt Opdrachtgever een bevestiging van de ontvangst van de bestelling en van de acceptatie per e-mail. Opdrachtgever dient deze bevestiging direct te controleren en eventuele fouten aan Bonbonnina door te geven. Bonbonnina is niet verantwoordelijk voor eventuele vergissingen of verschrijvingen.
 5. Bonbonnina behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
 6. Bonbonnina behoudt zich het recht voor, om binnen de wettelijke kaders, de kredietwaardigheid van een Opdrachtgever te controleren voordat zij tot productie van het bestelde overgaat of de overeengekomen dienst levert.
 7. Bonbonnina is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever een derde in te schakelen voor het uitvoeren van de Opdracht. De artikelen 6:76, 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn in dat geval nadrukkelijk uitgesloten.
 8. Een overeengekomen termijn voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of levering van bepaalde goederen is nimmer een fatale termijn. Als de termijn niet wordt gehaald, wordt Bonbonnina een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd.
 9. Door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeengekomen werkzaamheden, hierna te noemen Meerwerk, zullen door hem schriftelijk ter kennis worden gebracht aan Bonbonnina. Een verzoek om Meerwerk dient schriftelijk door Bonbonnina te worden geaccepteerd. Meerwerk wordt doorbelast volgens het in de Overeenkomst afgesproken tarief tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.
 10. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan Bonbonnina heeft verstrekt. Er is sprake ook van Meerwerk indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever extra werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
 11. Meerwerk kan invloed hebben op de overeengekomen levertijd.
 12. Bonbonnina is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 13. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Bonbonnina de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 14. De Opdrachtgever zal wijzigingen in zijn post- en emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Bonbonnina mededelen. Bonbonnina mag het door Opdrachtgever opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat aan hem een nieuw adres is medegedeeld.
 15. Indien door Bonbonnina of door Bonbonnina ingeschakelde derde in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Bonbonnina in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 16. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen valt het regelen van accommodaties en daarbij behorende benodigde faciliteiten buiten de dienstverlening van Bonbonnina. Opdrachtgever is daarvoor verantwoordelijk. Dit geldt ook indien Bonbonnina, wel of niet op verzoek van Opdrachtgever, heeft geadviseerd m.b.t. de te gebruiken accommodatie en benodigde faciliteiten. Bonbonnina moet door Opdrachtgever vooraf in de gelegenheid worden gesteld aan te geven aan welke eisen de te gebruiken accommodatie en faciliteiten dienen te voldoen.
 17. Bonbonnina heeft recht op betaling van het volle honorarium minus eventuele besparingen indien de accommodatie en bijbehorende faciliteiten niet aan die eisen blijken te voldoen en activiteiten als gevolg daarvan niet of niet geheel doorgang kunnen vinden.

5 Levering en Uitvoering

 1. Partijen zullen vooraf afspreken of de overeengekomen zaken zullen worden bezorgd, per post worden verzonden of zullen worden afgehaald.
 2. Bonbonnina levert, tenzij anders is overeengekomen, niet op zondagen, officiële feestdagen en Oudejaarsdag.
 3. Voor leveringen per post wordt gebruik gemaakt van PostNL. De kosten voor het verpakken en verzenden van de bestelling worden door Bonbonnina in rekening gebracht. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat er op zaterdag en zondag geen post verzonden wordt en dat er op zondag en maandag niet wordt bezorgd. In principe ontvangt Opdrachtgever de bestelling een dag na verzending, Bonbonnina kan dit echter niet garanderen.
 4. Bestellingen boven € 50,00 ex BTW, worden in de regio Bollenstreek gratis bij Opdrachtgever bezorgd. Indien bezorging buiten deze regio is overeengekomen berekent Bonbonnina bezorgkosten van € 0,19 per kilometer berekend met de routeplanner van de ANWB over het snelste traject.
 5. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen zaken af te nemen op het moment dat deze worden afgeleverd. Bij weigering van (medewerking aan) afname komen eventuele kosten van opslag voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment dat zaken aan hem of door hem ingeschakelde leverancier worden geleverd.
 7. Opdrachtgever geeft nadrukkelijk toestemming voor levering aan buren.

6 Opzegging, beëindiging, herroeping

A. Voor een Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het volgende:

 1. Een voor bepaalde tijd gesloten Overeenkomst van Opdracht kan door Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd, tenzij voortzetting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In dat geval is de opzegtermijn één maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Bonbonnina heeft bij voortijdige beëindiging en indien de reden voor de opzegging niet aan hem is toe te rekenen, recht op betaling van het volle honorarium minus eventuele besparingen.
 2. Bonbonnina kan een Overeenkomst van Opdracht voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen als er sprake is van gewichtige redenen. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
 3. Partijen kunnen de Overeenkomst van Opdracht voor onbepaalde tijd beëindigen met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Opdrachtgever kan worden verplicht tot het betalen van een schadevergoeding.
 4. De opzegtermijn geldt niet indien er sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf van één van Partijen.

B. Voor een Opdrachtgever/ Consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het volgende:

 1. De Overeenkomst van Opdracht kan door Opdrachtgever/ Consument te allen tijde worden opgezegd. In dat geval is de opzegtermijn één maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Bonbonnina heeft bij voortijdige beëindiging recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium waaronder een vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden. Indien de reden voor de opzegging niet aan Bonbonnina is toe te rekenen, heeft Bonbonnina recht op betaling van het volle honorarium minus eventuele besparingen.
 2. Bonbonnina kan een Overeenkomst van Opdracht te allen tijde opzeggen. Bij een Overeenkomst van Opdracht voor bepaalde tijd dient er sprake te zijn van een gewichtige reden.De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
 3. De opzegtermijn geldt niet indien er sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf van één van Partijen.
 4. Indien er sprake is van een koop conform de Wet Koop op Afstand (artikel 7:5 BW) dan heeft Opdrachtgever geen recht op herroeping vanwege het feit dat er sprake is van een product dat snel kan bederven of verouderen en/of volgens specificaties van Opdrachtgever is vervaardigd.

7 Annulering workshop

 1. De Opdrachtgever heeft het recht om vooraf deelname aan of de opdracht voor een te leveren workshop schriftelijk te annuleren.
 2. Bij annulering één maand of langer dan één maand voor aanvang van de workshop is de Opdrachtgever verplicht 50% van de kosten van de workshop te betalen.
 3. Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de dienstverlening is de Opdrachtgever verplicht 100% van de kosten van de workshop te vergoeden.
 4. Bonbonnina heeft het recht de workshop te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 5. Opdrachtgever heeft, na annulering van een workshop door Bonbonnina, recht op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan Bonbonnina betaalde bedrag met uitzondering van reeds gemaakte kosten.

8 Ontbinding en opschorting van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst kan direct door Bonbonnina worden ontbonden of opgeschort indien:
  1. Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt of als Bonbonnina goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  2. Er aan de zijde van Opdrachtgever sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf.
 2. Bonbonnina kan de uitvoering van de Overeenkomst opschorten indien Opdrachtgever niet alle noodzakelijk informatie die nodig is voor een correcte uitvoering tijdig en naar waarheid aan Bonbonnina verstrekt.
 3. Bonbonnina kan de Overeenkomst ontbinden indien nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden of als ongewijzigde instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. Extra kosten die voortvloeien uit niet-medewerking van Opdrachtgever komen voor diens rekening.
 5. Indien Bonbonnina overgaat tot opschorting of ontbinding zijn de vorderingen van Bonbonnina direct opeisbaar.
 6. Bonbonnina is niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die door een opschorting of ontbinding zou ontstaan.
 7. Indien ontbinding of opschorting aan Opdrachtgever is toe te rekenen, dan is deze verplicht eventuele directe en indirecte schade van Bonbonnina aan hem te vergoeden.

9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Bonbonnina geleverde zaken blijven eigendom van Bonbonnina totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Bonbonnina heeft voldaan. Zaken waarbij het eigendom nog niet is overgegaan mogen niet worden verkocht, verpand of op andere wijze bezwaard.
 2. Bonbonnina heeft voor de eigendomsoverdracht te allen tijde toegang tot de zaken welke nog zijn eigendom zijn, ongeacht waar deze zich bevinden.
 3. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde is Opdrachtgever een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering.

10 Garantie, klachten, reclame, vervaltermijnen

 1. Opdrachtgever is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren op zichtbare gebreken. Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient Opdrachtgever deze gebreken (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bonbonnina) onmiddellijk schriftelijk te melden aan Bonbonnina. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen direct na levering doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan Bonbonnina.
 2. Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld aan info@bonbonnina.nl, onder vermelding van alle relevante gegevens en met een volledige en duidelijke omschrijving van de klacht met foto.
 3. Minimale afwijkingen met betrekking tot het gewicht, de kleur en de vorm van de geleverde producten zijn inherent aan de aard van de producten die Bonbonnina levert. Afwijkingen, binnen de voor de desbetreffende producten geldende specificaties, leiden dan ook niet tot een (toerekenbare) tekortkoming van Bonbonnina en geven geen recht op vervanging en/of creditering van de prijs.
 4. Er is geen sprake van een (toerekenbare) tekortkoming aan de zijde van Bonbonnina indien het gebrek of de schade aan de producten een gevolg is van een onjuiste behandeling van de producten door de Opdrachtgever. Onder een onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: gebruik of opslag van de producten op een wijze die niet in overeenstemming is met de voor de desbetreffende (bederfelijke) producten gebruikelijke voorschriften.
 5. Indien klachten van de Opdrachtgever door Bonbonnina gegrond worden bevonden, zal Bonbonnina naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de Opdrachtgever een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bonbonnina en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Bonbonnina) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bonbonnina gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Bonbonnina voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 6. Ook indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gedane bestellingen bestaan.
 7. De Opdrachtgever is verplicht het product waarop de klacht betrekking heeft te retourneren aan Bonbonnina. Terugzending van de producten dient te geschieden op kosten van de Opdrachtgever, in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 8. Opdrachtgever dient Bonbonnina in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.
 9. Bij ongegrondheid van een klacht komen de door Bonbonnina gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Een (vermoeden van) recht van reclame geeft geen recht om een betalingsverplichting op te schorten.
 11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, jegens Bonbonnina één jaar.

11 Betaling en incasso

 1. Betaling dient binnen de op de factuur of in de offerte aangegeven betalingstermijn plaats te vinden.

A. Voor Opdrachtgever handelend in het kader van beroep of bedrijf geldt verder:

 1. Opdrachtgever dient 50% van de overeengekomen prijs voorafgaand aan de start van de werkzaamheden te hebben voldaan.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij in verzuim en hij de wettelijke (handels)rente plus 2% verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening.
 3. Door het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Zodra de Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Bonbonnina op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Bonbonnina is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
 4. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.
 5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting en/of verrekening.
 6. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de door Bonbonnina aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan Bonbonnina (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Bonbonnina maakt in dat geval in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 50,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

B. Voor Opdrachtgever Consument, dus niet handelend in het kader van beroep of bedrijf geldt verder:

 1. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats te vinden.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij in verzuim en hij de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening.
 3. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Bonbonnina aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan Bonbonnina (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Bonbonnina maakt in dat geval aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Opdrachtgever wordt voldaan.
 4. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.

12 Aansprakelijkheid en Overmacht

 1. Bonbonnina is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Bonbonnina is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Bonbonnina zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico’s. Indien Bonbonnina aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is deze beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Bonbonnina) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bonbonnina gedekte bedrag, dit voor zover geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bonbonnina.
 3. Bonbonnina is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Bonbonnina is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder onder andere, maar niet uitsluitend, wordt begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Bonbonnina kan gedurende de periode dat aan de zijde van Bonbonnina sprake is van overmacht de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Bonbonnina heeft ook het recht te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Onder overmacht worden o.a., maar niet uitsluitend, verstaan vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Bonbonnina alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen en pandemieën.
 5. Voorzover Bonbonnina ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Bonbonnina gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

13 Elektronische post

De communicatie tussen Partijen zal, in het kader van de Overeenkomst, kunnen plaatsvinden door middel van elektronische post.

14 Vrijwaring derden

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Bonbonnina voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bonbonnina toerekenbaar is.
 2. Indien Bonbonnina uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Bonbonnina zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bonbonnina, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bonbonnina en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

15 Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Bonbonnina en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de Nederlandse bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Bonbonnina, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. Bonbonnina blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de vestigings- of woonplaats van de Opdrachtgever.

Leuke weetjes en informatie over chocolade? Schrijf je in voor de Choco Info nieuwsbrief!